Oferta

Oferujemy:

 • wykonywanie pomiarów emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze źródeł energetycznych i technologicznych oraz pomiarów akustycznych (hałasu),
 • opracowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji projektowanych i rozbudowywanych (kompleksowych i tematycznych) oraz przeglądów ekologicznych obiektów i instalacji istniejących,
 • opracowanie wniosków do uzyskania pozwolenia na emisję pyłów i gazów (decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń) dla wszelkiego rodzaju źródeł emisji i technologii oraz operatów oddziaływania akustycznego źródeł hałasu,
 • opracowanie wniosków do uzyskania decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, a także przygotowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • opracowanie wniosków w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • opracowanie wniosków do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód i odprowadzania ścieków oraz eksploatację urządzeń gospodarki wodno-ściekowej,
 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz prowadzenia półrocznych ewidencji opłat.

Laboratorium

Dysponując wysokiej klasy sprzętem pomiarowym Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" dysponuje możliwością w pełni profesjonalnego wykonywania pomiarów emisji i imisji różnych zanieczyszczeń powietrza, a także pomiarów skuteczności urządzeń ochronnych.
 

Wyposażenie sprzętowe Zakładu obejmuje między innymi:

 • automatyczny pyłomierz grawimetryczny EMIOTEST 2598
 • automatyczny analizator gazów odlotowych (NDIR) typu PHOTON
 • cyfrowy anemometr skrzydełkowy typu TAD G-25
 • precyzyjny termometr cyfrowy typu DRT-11-600
 • błonkowy elektroniczny miernik przepływu typu BEMP-2A
 • anemometr typu HD 2103.2 z sondą termiczną typu AP471S1
 • cyfrowe mikromanometry różnicowe typu CMR-10A
 • i HD-2164.0
 • 2 aspiratory dwukanałowe typu ASP-3II
 • miernik wilgotności typu CMWT 2007
 • stacja pogodowa typu VANTAGE VUE (6250EU)
 • miernik/analizator dźwięku typu SVAN 955
 • kalibrator akustyczny typu SV30A
 • ponadto szereg urządzeń i przyrządów wspomagających prace pomiarowe

Oferta usług akredytowanych

Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" w Łomży, działając z poszanowaniem obowiązującego prawa

 POLECA SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych wg metodyk referencyjnych i innych ze źródeł energetycznych i technologicznych w gazach odlotowych;
 • pomiary wydatku i parametrów strumienia gazów odlotowych;
 • pobór próbek zanieczyszczeń gazowych do analiz chromatograficznych i spektrofotometrycznych w gazach odlotowych;
 • pomiary emisji hałasu do środowiska pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych w środowisku ogólnym.

Zakres akredytacji

CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE O TESTING LABORATORY

nr AB 919

CERTYFIKAT

foto2

Oferta usług nieakredytowanych

 

Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" w Łomży, działając z poszanowaniem obowiązującego prawa


POLECA SWOJE USŁUGI W ZAKRESIE:

BADANIA NIEAKREDYTOWANE:

- pomiary skuteczności urządzeń ochronnych;

- pomiary emisji zanieczyszczeń w środowisku ogólnym.

 

OPRACOWANIA NIEAKREDYTOWANE:

 • raporty o oddziaływaniu inwestycji projektowanych i  rozbudowywanych (kompleksowych i tematycznych) na środowisko;
 • przeglądy ekologiczne instalacji istniejących;
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla wszelkiego rodzaju źródeł emisji energetycznych i technologii;
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji;
 • wnioski o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji;
 • kompleksowa analiza gospodarki odpadami, w związku z eksploatacją instalacji;
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w związku z eksploatacją instalacji;
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, powstających w związku z eksploatacją instalacji;
 • operaty oddziaływania akustycznego źródeł hałasu;
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie niezbędnych wykazów ewidencyjnych w związku z prowadzeniem instalacji.

Referencje

Podsumowując swoją dotychczasową działalność i jednocześnie zachęcając Państwa do skorzystania z naszych usług pragniemy wskazać, że Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" może poszczycić się wieloletnią, stałą współpracą z wieloma podmiotami, głównie z branży energetycznej, mleczarskiej, drzewnej, cementowni, produkcji styropianu, chemicznej, huty szkła, wytwórni mas bitumicznych, jak również z szeregiem innych różnorodnych podmiotów, którym zależy na profesjonalnej obsłudze w zakresie prawa ochrony środowiska.

 

Ponadto, Zakład Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA" jako Laboratorium współpracuje wyłącznie z renomowanymi jednostkami akredytowanymi, głównie laboratoriami badawczymi i wzorcującymi.